جلسۀ هیئت مدیره شرکت دولتی حجاری و نجاری هلمند پلان سال مالی ۱۴۰۱ آن شرکت را در پرنسیپ مورد تایید قرار داد

1.jpg

3 حمل 1401

جلسۀ هیئت مدیره شرکت دولتی حجاری و نجاری هلمند تحت ریاست محترم ندا محمد صدیقی، نماینده وزارت مالیه و رئیس هیئت مدیره آن شرکت در تالار ریاست عمومی شرکت های دولتی برگزار شد.
در این جلسه طبق اجندا در رابطه به تعیین هیئت اجرائیه آن شرکت، منظوری پلان مالی سال مالی ۱۴۰۱، طرح و پیشنهاد در امور اکمال موادخام از قبیل سنگ رخام هلمند، بلند بردن سهم در مورد اکمال ماشینری عصری و دیگر مسائل مرتبط بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
جلسه بعد از بحث های همه جانبه پلان مالی، هیئت اجرائیه و تشکیل آن شرکت را منظور کرد.