زموږ سره اړیکهبريښنالیک: info@socs.mof.gov.afد اړیکی شمیره: +93(0)74 870 2836ادرس: د اول مکروریان مارکیټ ته مخامخ کابل افغانستان

زمونږ سره د فورم له لاری په اړیکه کې شئ