قرارداد نمایشگاه و کنفرانس تحصیلی

1.jpg

24 March 2022

روز یک شنبه 30 دلو 1401 قرارداد نمایشگاه و کنفرانس تحصیلی میان شرکت دولتی انترکانتیننتال و مؤسسه تحصیلات عالی روښان به امضاء رسید.
___________________________________________________
نمایشگاه و کنفرانس ملی و بین المللی تحصیلی
قابل توجه تمامی پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلی جهت اخذ غرفه و سایر معلومات به آمریت تجارتی هوتل انترکانتیننتال کابل مراجعه نموده و یا به شماره های ذیل به تماس شوید.
شماره های تماس:
0745105454
0745115454
0745125454